UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA

Poslanstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani je izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev za področje vzgoje in izobraževanja.

Usposabljamo vse vrste strokovnjakov, od vzgojiteljev predšolskih otrok, profesorjev razrednega pouka, ki imajo tudi možnost, da se usposobijo za zgodnje poučevanje angleščine, do profesorjev, ki so strokovnjaki za poučevanje dveh predmetov ali področij v osnovni, pa tudi v nekaterih srednjih šolah. Prednost diplomantov Pedagoške fakultete je prav v njihovi usposobljenosti za vsaj dve področji, kar povečuje njihovo zaposljivost in tudi odgovarja potrebam šolske prakse. Poleg tradicionalnih učiteljskih programov je Pedagoška fakulteta UL edina institucija v Sloveniji, ki v študijskih programih socialne ter specialne in rehabilitacijske pedagogike usposablja tudi strokovnjake za inkluzivno vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, in sicer za ves spekter posebnih potreb: od vedenjskih in socialnih težav do vseh vrst oviranosti (vidne, slušne, govorne, gibalne) in učnih težav. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani pripravlja in izvaja številne programe izpopolnjevanja (npr. program izpopolnjevanja za zgodnje poučevanje angleškega jezika, program izpopolnjevanja za 3. predmet, program izpopolnjevanja za izvajanje socialno pedagoške in specialno pedagoške pomoči otrokom s posebnimi potrebami ipd.) in nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki so nastali zaradi potreb prakse.

Diplomanti vseh študijskih programov si med študijem pridobijo številne splošne, akademske in pedagoško-strokovne kompetence. Med njimi omenimo refleksivnost in strokovnost za reševanje različnih pedagoških problemov, komuniciranje v slovenskem in tujem jeziku in timsko delo z drugimi strokovnjaki v vzgoji in izobraževanju, celostno pojmovanje otrok in mladostnikov ter poznavanje in razumevanje njihovih razvojnih značilnosti, razlik in potreb. Poznajo in  razumejo zakonitosti učenja in poučevanja  različnih področij ter procese v vzgoji in izobraževanju v razmerju do posameznika in družbe nasploh. Seveda pa si pridobijo tudi celovit spekter specifičnih strokovnih kompetenc za obvladovanje svojega študijskega (predmetnega) področja in/ali discipline, na katerem bodo strokovno delovali (vzgajali, poučevali, svetovali ipd.).

Ob razvijanju kvalitetnega partnerstva z vzgojno-izobraževalnimi zavodi se študij na PeF UL povezuje s prakso, kjer študenti znanje, ki ga pridobivajo na fakulteti, povezujejo in bogatijo s praktičnimi izkušnjami, pod vodstvom kvalitetnih mentorjev.

Povezovanje s številnimi univerzami in fakultetami v evropskem prostoru omogoča študentom in učiteljem PeF obiske in izpopolnjevanje na teh fakultetah, pa tudi razvoj sodobnih, evropsko primerljivih študijskih programov.

Ob zavedanju nujnosti usposabljanja vrhunskih in specializiranih pedagoških strokovnjakov, ki bodo gonilo nadaljnjega razvoja pedagoške prakse v Sloveniji, razvija PeF UL tudi magistrski in doktorski študij za vsa študijska področja.

Integralni del  delovanja učiteljev in sodelavcev Pedagoške fakultete UL je tudi raziskovalno in umetniško delo, zato sodelujejo ali so nosilci številnih domačih in mednarodnih  raziskovalnih projektov, raziskovalne rezultate objavljajo v monografijah in revijah z mednarodno odmevnostjo, umetniško delo pa predstavljajo na individualnih in skupinskih razstavah doma in v tujini.

Glede na to, da je na PeF zaposlenih vrsta odličnih pedagoških strokovnjakov za posamezna področja, le-ti pogosto sodelujejo v domačih in mednarodnih strokovnih organih, s tem pa zagotavljajo pretok znanja in idej ter omogočajo Pedagoški fakulteti vpetost v domač in mednarodni pedagoški prostor.

 

https://www.pef.uni-lj.si/

Sodelujoči na projektu:

izr. prof. dr. Karmen Pižorn
izr. prof. dr. Janez Vogrinc
izr. prof. dr. Tatjana Devjak
asist. dr. Milena Košak Babuder
izr. prof. dr. Janez Krek
izr. prof. dr. Jurij Selan
viš. pred. dr. Ana Gostinčar Blagotinšek
doc. dr. Jerneja Pavlin
doc. dr. Maja Umek
izr. prof. dr. Iztok Devetak
prof. dr. Igor Saksida
izr. prof. dr. Vesna Ferk Savec
izr. prof. dr. Gregor Torkar
mag. Luka Praprotnik
asist. Špela Hrast
prof. dr. Darja Zorc Maver
doc. dr. Stojan Kostanjevec
doc. dr. Stanislav Avsec
doc. dr. Irena Nančovska Šerbec
asist. Mira Metljak
asist. Irma Mavrič Gavez
dr. Gašper Cankar